Grantová pravidla

Úvodní ustanovení
1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byl zřízen a to  k  hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k ochraně lidských práv a sociálních hodnot, k ochraně životního prostředí a kulturních památek, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území městské části Praha 20 – Horní Počernice.
V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádosti fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky nevztahující se k území městské části Praha 20 – Horní Počernice.
2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým osobám stejně tak jako právnickým osobám, kterým však zákon přiznává postavení právnické osoby, a které realizují účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje.
3. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě žádosti žadatele formou standardizovaného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách nebo k vyzvednutí v tištěné podobě na základě předešlé domluvy na e-mailu: info@nfsance.cz.

Grantové řízení
Nadační fond vypisuje grantové řízení čtyřikrát za kalendářní rok. Každé grantové řízení má své konkrétní grantové téma. Grantové téma je zveřejněno vždy v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však jeden měsíc před grantovou uzávěrkou.
Uzávěrky jednotlivých grantových řízení jsou:
31. března, 30. června, 31. října, 31. prosince

Žádost o nadační příspěvek
1.  Žadatel o nadační příspěvek (dále jen „žadatel“) zašle zcela vyplněný formulář Žádosti  (dále jen „žádost“) o nadační příspěvek elektronicky na adresu: info@nfsance.cz  nebo poštou na adresu: Nadační fond ŠANCE, Čechurova 1988/31, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice. Žádost je možné také osobně konzultovat s osobou zodpovědnou za grantové řízení (koordinátorem). Termín schůzky je potřeba předem domluvit e-milem: info@nfsance.cz.
2. Správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.
3. Pokud nadační fond uzná za vhodné, může si pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.
4. Všechny body žádosti je třeba vyplnit co nejobsažněji. Informace přesahující rámec formuláře je možno dodat v příloze.

Posouzení žádosti
1. Žádosti neodpovídající účelu nadačního fondu uvedenému ve statutu nebo vyhlášeným grantovým tématům koordinátor nadačního fondu vyřadí a informuje o tom na nejbližším zasedání správní radu.
2. Koordinátor nadačního fondu všechny žádosti, které odpovídají obecně prospěšným cílům nadačního fondu dle jejího statutu a aktuálnímu tématu grantového řízení, předloží k posouzení správní radě.
3. Pouze kompletní žádosti zaslané elektronicky nebo poštou do konce uzávěrky budou zaregistrovány a předloženy správní radě. Pro včasnost podání je rozhodující datum poštovního razítka (nejpozději však datum konce uzávěrky).

Schvalování nadačních příspěvků
1. O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě posouzení žádostí žadatelů.
2. Správní rada s konečnou platností rozhodne o udělení nadačního příspěvku s přesnou specifikací výše nadačního příspěvku a určením účelu jeho použití nebo o jeho zamítnutí.
3. Správní rada nadačního fondu je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit. V takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku předložit nadačnímu fondu čestné prohlášení o dofinancování projektu nebo Dodatek k žádosti o nadační příspěvek ( dále jen „dodatek k žádosti“), který obsahuje zejména upravený projekt a rozpočet, z nichž je průkazné, že žadatel zajistil z jiných zdrojů dofinancování té části projektu, která nebude pokryta z nadačního příspěvku, nebo že za nižší nadační příspěvek zrealizuje ucelenou část projektu. Čestné prohlášení nebo dodatek k žádosti je žadatel povinen předložit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nadačního fondu. V případě nepředložení výše uvedeného čestného prohlášení nebo dodatku k žádosti nadační fond se žadatelem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku neuzavře.
4. Je-li žadatelem, jemuž je udělen nadační příspěvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj, je povinna před podpisem smlouvy o nadačním příspěvku doložit souhlas jejího zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku nebo doložit, že je oprávněna přijmout nadační příspěvek bez souhlasu zřizovatele. Nedoloží-li uvedené listiny ve lhůtě stanovené nadačním fondem, nebude smlouva o nadačním příspěvku uzavřena.
5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
6. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.
7. Rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku realizuje koordinátor nadačního fondu nebo předseda správní rady, kteří maximálně do tří měsíců po uzávěrce pro příjem grantových žádostí informují o rozhodnutí správní rady i žadatele.
8. Žadatele, jehož žádost byla vyřazena nebo nebyla schválena, informuje nadační fond písemně nejpozději do 90 dnů po té, co správní rada žádost zamítla nebo vzala na vědomí její vyřazení. Další podrobnosti se žadateli nesdělují.
9. Seznam schválených projektů je uveřejněn na webových stránkách v rubrice Podpořili jsme.
10. Podklady poskytnuté spolu se žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí.

Smlouva o nadačním příspěvku
1. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadační fond s příjemcem  darovací smlouvu a to nejdéle do 1 měsíce od rozhodnutí správní rady.  Čerpání nadačního příspěvku je zahájeno nejpozději do 6 měsíců od podpisu darovací smlouvy.
2. V darovací smlouvě musí být uvedeno:
a) název projektu nebo jeho části
b) účel, k němuž je nadační příspěvek poskytován
c) výše nadačního příspěvku a způsob jeho čerpání
d) způsob poskytnutí daru
e) povinnost žadatele užití nadačního příspěvku stanoveným způsobem
3. Pokud žadatel smlouvu o nadačním příspěvku nepodepíše do 60 kalendářních dnů od jejího doručení nadačním fondem nebo ji odmítne podepsat, pozbývá návrh smlouvy platnosti a správní rada je oprávněna poskytnout nepoužité finanční prostředky jinému žadateli o nadační příspěvek.

Kontrola užití a evidence nadačního příspěvku
1. Nadační fond je oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití nadačního příspěvku. Žadatel je povinen umožnit nadačnímu fondu přezkoumat užití nadačního příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace žadatele, nebo na základě požádání prokázat nadačnímu fondu, k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.
2. Pokud jednání žadatele nebude odpovídat těmto grantovým pravidlům, je žadatel povinen nadační příspěvek nebo jeho část nadačnímu fondu vrátit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů, ode dne doručení písemné výzvy nadačního fondu. Žadatel je povinen vrátit nadační příspěvek nebo jeho část, rovněž nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut nebo nedoloží-li vyúčtování užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo odmítne-li užití nadačního příspěvku nebo jeho části průkazně doložit nebo neumožní-li nadaci přezkoumání užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo použije-li nadační příspěvek na úhradu nákladů projektu nebo jeho části vzniklých před podáním žádosti.
3. Nadační fond vede evidenci žádostí na poskytnutí nadačních příspěvků.
4. Poskytnuté nadační příspěvky vede nadační fond ve své účetní evidenci.

Závěrečná ustanovení
Změnu těchto grantových pravidel schvaluje správní rada nadačního fondu.

V Praze dne 2. května 2012