Poslání a účel

Posláním a účelem Nadačního fondu ŠANCE je shromažďování finančních prostředků k hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k ochraně lidských práv a sociálních hodnot, k ochraně životního prostředí a kulturních památek, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území městské části Praha 20 – Horní Počernice.

V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádosti fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky nevztahující se k území městské části Praha 20 – Horní Počernice.