Statut

Statut

Nadačního fondu ŠANCE

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1
Název Nadačního fondu

1.1. Název Nadačního fondu je Nadační fond ŠANCE (dále jen „Nadační fond“).

Článek 2
Sídlo Nadačního fondu

2.1. Sídlo Nadačního fondu je: Čechurova 1988/31, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice.

Článek 3
Právní poměry Nadačního fondu

3.1. Nadační fond vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 832, dne 9. března 2011. Identifikační číslo Nadačního fondu je 248 10 631.

3.2. Zřizovateli Nadačního fondu jsou:

 1. Hana Moravcová, trvale bytem: Čechurova 1988/31, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (dále jen „Zřizovatel č. 1“)
 2. Petr Herian, trvale bytem: Podůlší 1532/13, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (dále jen „Zřizovatel č. 2“)

3.3. Nadační fond je právnickou osobou s působností na území České republiky.

3.4. Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou.

3.5. Právní poměry Nadačního fondu se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, zakládací listinou Nadačního fondu a tímto statutem.

Článek 4
Účel  a předmět činnosti Nadačního fondu

4.1. Posláním a účelem Nadačního fondu Šance je shromažďování finančních prostředků  k  hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k ochraně lidských práv a sociálních hodnot, k ochraně životního prostředí a kulturních památek, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území městské části Prahy 20 – Horní Počernice.

V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádosti fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky nevztahující se k území městské části Prahy 20 – Horní Počernice.

Část II.
Majetek Nadačního fondu

Článek 5
Majetek Nadačního fondu

5.1. Majetek Nadačního fondu tvoří vklady Zřizovatelů, nadační dary a jakékoliv další majetkové hodnoty ve vlastnictví Nadačního fondu. Majetek Nadačního fondu smí Nadační fond používat výhradně k dosažení účelu, pro který byl zřízen, a k zajištění správy Nadačního fondu.

5.2. Hodnota majetku Nadačního fondu činí 1000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých).

5.3. Při zřízení Nadačního fondu vložili Zřizovatelé do Nadačního fondu peněžitý vklad v celkové výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Zřizovatelé vložili peněžité vklady následovně:

 1. Zřizovatel č. 1 vložil do Nadačního fondu 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Vklad zřizovatele byl vklad peněžitý. Vklad Zřizovatele č. 1 byl splacen do vzniku Nadačního fondu.
 2. Zřizovatel č. 2 vložil do Nadačního fondu 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Vklad zřizovatele byl vklad peněžitý. Vklad Zřizovatele č. 2 byl splacen do vzniku Nadačního fondu.

5.4. Majetkový vklad Nadačního fondu je uložen na běžném účtu Nadačního fondu.

5.5. Do vzniku Nadačního fondu byl správou pověřen Zřizovatel č. 2 Nadačního fondu.

Článek 6
Správa majetku Nadačního fondu a hospodaření s majetkem Nadačního fondu

6.1. Majetek Nadačního fondu spravuje správní rada Nadačního fondu v souladu s platnými právními předpisy.

6.2. Hospodaření s prostředky Nadačního fondu vede a eviduje na základních účelových účtech osoba k tomu zmocněná správní radou Nadačního fondu.

6.3. Nadační fond vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Náklady související se správou Nadačního fondu budou vedeny odděleně od nadačních prostředků Nadačního fondu určených na plnění cílů Nadačního fondu.

6.4. Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 40 % (čtyřicet procent) z poskytnutých uhrazených nadačních příspěvků příslušného kalendářního roku. Uvedené pravidlo nelze měnit po dobu jednoho roku.

6.5. Nadační fond nesmí podnikat vlastním jménem ani se podílet na podnikání jiných osob nad rámec zákonné úpravy.

6.6. Výroční zpráva Nadačního fondu musí být vypracována nejpozději do 6 měsíců po skončení uplynulého kalendářního roku. Přílohu výroční zprávy tvoří roční účetní závěrka Nadačního fondu. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem pouze v případě, že tato povinnost pro Nadační fond vyplývá z právních předpisů.

Článek 7
Poskytování nadačních příspěvků

7.1. O poskytnutí nadačního příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám rozhoduje správní rada Nadačního fondu v souladu s účelem, pro který byl Nadační fond zřízen.

7.2. Nadační fond je oprávněn požadovat, aby příjemce nadačního příspěvku prokázal, jakým způsobem a k jakému účelu nadační příspěvek použil. V případě zjištění jakéhokoli rozporu použití příspěvku se stanovenými podmínkami je Nadační fond oprávněn vymáhat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části za podmínek určených správní radou.

7.3. Nadační příspěvky se poskytují převodem na účet příjemce nadačního příspěvku, nedohodne-li se Nadační fond s příjemcem jinak.

7.4. O nadačním příspěvku rozhodne správní rada na základě písemné žádosti obsahující popis žadatele, zdůvodnění žádosti, požadovanou výši nadačního příspěvku a rozpočet předpokládaných výdajů. Správní rada je povinna do 3 (tří) měsíců od doručení žádosti o nadační příspěvek vyrozumět žadatele o svém rozhodnutí týkajícím se udělení nadačního příspěvku.

7.5. Členům orgánů Nadačního fondu nelze nadační příspěvek poskytnout.

7.6. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků zveřejní správní rada ve výroční zprávě Nadačního fondu.

Část III.
Správa Nadačního fondu

Článek 8.
Orgány Nadačního fondu

8.1. Orgány Nadačního fondu jsou:

(a) správní rada,
(b) dozorčí rada.

Článek 9.
Správní rada

9.1. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu, spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu.

9.2. Správní rada Nadačního fondu je složena z 5 členů.

9.3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba  jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

9.4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Po skončení funkčního období mohou být členové správní rady do této funkce opětovně zvoleni. Člen správní rady je jmenován správní radou.

9.5. Členství ve správní radě je nezastupitelné. Za účast na jednáních správní rady nepřísluší jejím členům dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu  žádná odměna.

9.6. Složení první správní rady Nadačního fondu:

 1. 1. Ing. Petr Herian, trvale bytem: Podůlší 1532/13, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (předseda)
 2. Hana Moravcová, trvale bytem: Čechurova 1988/31, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (člen)
 3. MVDr. Klára Bonková, trvale bytem: U Jeslí 1648/21, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (člen)
 4. Božena Beňová, trvale bytem: Na Pozorce 1490/10, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (člen)
 5. Ilona Juklová, trvale bytem: Běluňská 1842/2, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (člen)

9.7. Předseda správní rady svolává zasedání správní rady Nadačního fondu podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předsedajícím zasedání je předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady.

9.8. Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech členů.

9.9. Hlasovací právo členů správní rady je rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů vyjma rozhodnutí dle článku 9.14 písmeno b), c), e), f), g), h) a i), pro jejichž přijetí je nutný souhlas všech členu správní rady.

9.10. Pokud není správní rada schopna rozhodnout o záležitostech uvedených v článku 9.14 pís. b), c), e), f), g), h) a i) tohoto statutu nebo nedosáhne schopnosti usnášení v souladu s článkem 9.9 statutu o zřízení nadačního fondu, pak se koná další zasedání správní rady ve lhůtě 30 dní.

9.11 Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání a ředitel Nadačního fondu, pokud je jmenován. V zápise bude uveden i případný odlišný názor člena správní rady.

9.12 Člen správní rady nemusí být fyzicky přítomen, aby se zúčastnil zasedání správní rady, za předpokladu, že je zajištěno zasedání správní rady s využitím audio (video) konferenčního spojení. Členové správní rady se mohou zúčastnit zasedání správní rady, pokud slyší všechny další zúčastněné členy správní rady a všichni další zúčastnění členové správní rady slyší je.

9.13 Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové správní rady. Hlasující členové správní rady se považují za přítomné.

9.14 Do výlučné působnosti správní rady Nadačního fondu náleží:

(a) vydat statut Nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách v souladu s platným právním řádem,

(b) projednávat, schvalovat a měnit základní koncepci činnosti a projekty Nadačního fondu,

(c) schvalovat a měnit rozpočet Nadačního fondu na příslušný kalendářní rok;

(d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu o její činnosti a hospodaření,

(e) rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí nadačních darů od třetích osob, pokud tím nepověří ředitele Nadačního fondu,

(f) volit nové členy správní a dozorčí rady a rozhodovat o jejich odvolání, volit ze svého středu předsedu správní rady, stanovit výši odměny členů správní a dozorčí rady, pakliže toho Nadační fond využívá

(g) jmenovat a odvolávat ředitele Nadačního fondu, stanovovat výši jeho odměny a kontrolovat jeho činnost, pokud bude funkce ředitele zřízena,

(h) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku, o podmínkách jeho poskytnutí a formě,

(i) rozhodovat o sloučení Nadačního fondu,

(j) zřizovat a rušit poradní orgány přispívající k plnění účelu Nadačního fondu a stanovit náplň jejich činnosti, jejich pravomoci, případně rozhodovat o odměňování členů těchto poradních orgánů,

(k) schvalovat záměry pro činnost Nadačního fondu pro příslušný rok.

9.15 Správní rada je oprávněna delegovat část svých pravomocí nad rámec uvedený v článku 11.3. tohoto statutu na ředitele Nadačního fondu. V takovém případě musí správní rada o delegaci rozhodnout jednomyslně.

9.16 Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Svoje pravomoci může delegovat na základě plné moci.

9.17 Předseda se za Nadační fond podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Nadačního fondu a označení své funkce a jména, připojí svůj podpis. Osoba jednající za Nadační fond jako zmocněnec postupuje obdobně s tím, že ke svému podpisu připojí slova „na základě plné moci“.

9.18 Na základě předchozího písemného souhlasu většiny členů správní rady může vydat rozhodnutí v neodkladných případech mimo řádné zasedání správní rady předseda správní rady. O těchto rozhodnutích informuje ostatní členy správní rady na jejím nejbližším zasedání.

9.19 Členství ve správní radě Nadačního fondu zaniká:

(a) uplynutím funkčního období,
(b) úmrtím,
(c) odstoupením, nebo
(d) odvoláním.

9.20 Správní rada může odvolat člena, jestliže přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v nadační listině.

9.21 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen písemně oznámit své odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí uplynutím 30 dnů po dni doručení písemného odstoupení do sídla Nadačního fondu.

9.22 Doplňovací volbu nového člena správní rady Nadačního fondu provedou zbývající členové správní rady na svém nejbližším zasedání; funkční období takto zvoleného člena správní rady skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Nadační fond víc než jednoho člena správní rady, jmenuje nové členy správní rady soud na návrh Zřizovatelů Nadačního fondu, dozorčí rady nebo i bez návrhu.

Článek 10.
Dozorčí rada

10.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadačního fondu.

10.2. Dozorčí radu volí správní rada Nadačního fondu.

10.3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Po skončení funkčního období mohou být členové dozorčí rady do této funkce opětovně zvoleni.

10.4. Funkce člena dozorčí rady  je neslučitelná s funkcí člena správní rady Nadačního fondu, ředitele Nadačního fondu nebo zaměstnance sekretariátu Nadačního fondu.

10.5. Dozorčí rada Nadačního fondu je oprávněna:

(a) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadačním fondem,

(b) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu,

(c) dohlížet, aby Nadační fond vyvíjel činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadačního fondu,

(d) upozorňovat správní radu a ředitele Nadačního fondu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění.

10.6. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna:

(a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu,

(b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,

(c) účastnit se zasedání správní rady s tím, že pokud člen dozorčí rady požádá o slovo, musí mu být uděleno.

10.7. Dozorčí rada je povinna nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

10.8. Za výkon funkce nepřísluší dozorčí radě dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu, žádná odměna.

10.9. Složení první dozorčí rady Nadačního fondu:

 1. Mgr. Alexandra Kohoutová, trvale bytem: Štverákova 2779/7, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (předseda)
 2. Ing. Pavel Wágner, trvale bytem: Dolská 2486/12, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (člen)
 3. Mgr. Josef Černý, trvale bytem: Mezilesí 2078/18, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice (člen)

10.10. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady Nadačního fondu podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předsedajícím zasedání je předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.

10.11. Dozorčí rada má právo podávat návrh na odvolání ředitele, je-li tato funkce zřízena.

10.12. Funkce člena dozorčí rady Nadačního fondu zaniká:

(a) uplynutím funkčního období,
(b) úmrtím,
(c) odstoupením, nebo
(d) odvoláním.

10.13. Člen dozorčí rady  může být odvolán, jestliže přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v nadační listině.

10.14. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Ustanovení článku 9.21 tohoto statutu se použije analogicky.

Článek 11.
Ředitel Nadačního fondu

11.1. Řediteli, je-li tato funkce zřízena, je svěřena působnost při řízení Nadačního fondu v rozsahu dle článku 11.3 tohoto statutu. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada Nadačního fondu.

11.2. K zajištění běžného chodu Nadačního fondu se užije sekretariát, je-li zřízen.

11.3. Ředitel Nadačního fondu:

(a) odpovídá za plnění odborných, finančních a administrativních úkolů Nadačního fondu ve smyslu usnesení správní rady Nadačního fondu, plánu činnosti a rozpočtu schváleného správní radou Nadačního fondu,

(b) připravuje jednání správní rady,

(c) řídí, koordinuje, a kontroluje činnost Nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti,

(d) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření Nadačního fondu a to nejméně jedenkrát za 6 měsíců,

(e) v souladu s usnesením správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v pracovně právní, občansko právní a obchodně právní oblasti,

(f) řídí činnost sekretariátu, je-li zřízen,

(g) ve vztahu k zaměstnancům sekretariátu a ostatním zaměstnancům nadace je vedoucím pracovníkem,

(h) je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci sekretariátu na dobu neurčitou nebo určitou nepřekračující 6 měsíců a sjednávat dohody o provedení práce s třetími osobami,

(i) je oprávněn zastupovat Nadační fond vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí mu svěřených,

(j) podepisuje běžnou korespondenci týkající se Nadačního fondu,

(k) disponuje s finančními prostředky Nadačního fondu, které jednorázově nepřevýší částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v cizí měně, a

(l) účastní se jednání správní rady Nadačního fondu  aniž by měl hlasovací právo, zajišťuje pořízení zápisů z jejích jednání a tyto zápisy spolupodepisuje.

11.4.  Za svou činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů. V souvislosti s výkonem funkce ředitele je mezi Nadačním fondem a ředitelem založen pracovní poměr jmenováním nebo obdobný vztah na základě mandátní smlouvy.

Část IV.
Ostatní ustanovení

Článek 12.
Výroční zpráva

12.1. Evidenci a účetnictví Nadačního fondu vede Nadační fond způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Pokud z právních předpisů vyplývá povinnost ověřit roční účetní závěrku, je Nadační fond povinen toto ověření zajistit.

12.2. Nadační fond vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do šesti měsíců od skončení příslušného kalendářního roku. Výroční zpráva zejména obsahuje roční účetní závěrku, přehled majetku Nadačního fondu, údaje o použití majetku Nadačního fondu, přehled darů poskytnutých Nadačnímu fondu a osob, které je poskytly, pokud nepožádaly o zachování anonymity, přehled nadačních příspěvků poskytnutých Nadačním fondem a osob, kterým byl nadační příspěvek poskytnut, zhodnocení výdajů Nadačního fondu a zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce.

Článek 13.
Zrušení a zánik Nadačního fondu

13.1. Nadační fond se zrušuje:

(a) dosažením účelu, pro který byl Nadační fond zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu Nadačního fondu,

(b) rozhodnutím správní rady Nadačního fondu o sloučení s jiným Nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,

(c) rozhodnutím soudu o zrušení Nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebo

(d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

13.2. Nadační fond zaniká dnem výmazu z nadačního rejstříku.

13.3. Závěrečná ustanovení:

(a) Tento statut byl schválen správní radou dne 6. května 2015 a nahrazuje statut ze dne 28. února 2011.

(b) Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude založen do Veřejného rejstříku a Sbírky listin a jeden bude založen v dokumentaci Nadačního fondu.

V Praze dne 6. května 2015